SAGIS strives to continuously render a service of excellence

Barley / Ibhali

2014/15
October 2014 - December 2014
Ku-Okthoba 2014 - KuDisemba 2014

Canola / Ikhanola

2014/15
October 2014 - December 2014
Ku-Okthoba 2014 - KuDisemba 2014

Groundnuts / Amantongomane

2014/15
March 2014 - December 2014
KuMashi 2014 - KuDisemba 2014

Maize / Ummbila

2014/15
May 2014 - December 2014
KuMeyi 2014 - KuDisemba 2014

Oats / I-oats

2014/15
October 2014 - December 2014
Ku-Okthoba 2014 - KuDisemba 2014

Sorghum / Amabele
 
2014/15
March 2014 - December 2014
KuMashi 2014 - KuDisemba 2014

Soybeans / Isoybeans
 
2014/15
March 2014 - December 2014
KuMashi 2014 - KuDisemba 2014

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2014/15
March 2014 - December 2014
KuMashi 2014 - KuDisemba 2014

Wheat / Ukolo

2013/14 (amended)
October 2013 - September 2014
Ku-Okthoba 2013 - KuSeptemba 2014

2014/15
October 2014 - December 2014
Ku-Okthoba 2014 - KuDisemba 2014

FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE