SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2017/01/25  RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2016/2017
October 2016 - December 2016
Ku-Okthoba 2016 - KuDisemba 2016

Canola / Ikhanola

2016/2017
October 2016 - December 2016
Ku-Okthoba 2016 - KuDisemba 2016

Groundnuts / Amantongomane

2016/17
March 2016 - December 2016
KuMashi 2016 - KuDisemba 2016

Maize / Ummbila

2016/17
May 2016 - December 2016
KuMeyi 2016 - KuDisemba 2016

Oats / I-oats

2016/2017
October 2016 - December 2016
Ku-Okthoba 2016 - KuDisemba 2016

Sorghum / Amabele
 
2016/17
March 2016 - December 2016
KuMashi 2016 - KuDisemba 2016

Soybeans / Isoybeans
 
2016/17
March 2016 - December 2016
KuMashi 2016 - KuDisemba 2016

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2016/17
March 2016 - December 2016
KuMashi 2016 - KuDisemba 2016

Wheat / Ukolo

2016/2017
October 2016 - December 2016
Ku-Okthoba 2016 - KuDisemba 2016