SAGIS strives to continuously render a service of excellence

Afrikaans / English
SAGIS se maandelikse data is ook in
Tswana & Zulu beskikbaar  /
SAGIS’ monthly data is also available in Tswana & Zulu.

Tswana / English
Tshedimosetso ya kgwedi le kgwedi ya SAGIS jaanong e ka bonwa ka Setswana le isiZulu /
SAGIS’ monthly data is also available in Zulu.

Zulu / English
Imininingwane yanyangazonke ye SAGIS seyiyatholakala manje ngesiZulu nangesiTswana /
SAGIS’ monthly data is also available in Tswana.

Jongste Publikasie /
Latest Publication:

2018/11/26

Latest Publication /
Dikgatiso tsa Seŝweng:

2018/11/26

Latest Publication /
Amabhuku Akhishwe Manje:

2018/11/26

Vorige Publikasies /
Previous Publications:

2018
2017
2016
2015
2014

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Previous Publications /
Dikgatiso tse di Fetileng:

2018
2017
2016
2015
2014

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Previous Publications /
Amabhuku Akhishwe
Esikhati Esidlule:

2018
2017
2016
2015
2014

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

SAGIS MONTHLY INFO/DATA

Please note that the monthly data will be available at 12:00 on publication dates on this website, but will no longer be distributed electronically.
Should this be a problem, please contact Lynette Steyn at 012 941 2050.