SAGIS strives to continuously render a service of excellence WEEKLY PRODUCER DELIVERIES INFORMATION  (UNVERIFIED/ONGEVERIFIEER)

PROGRESSIVE PER MARKETING SEASON / PROGRESSIEF PER BEMARKINGSJAAR

MAIZE / MIELIES

WHEAT / KORING

2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/072017/18
2016/17

2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06

The Maize & Winter Cereal Trusts financially support the release of weekly maize and wheat producer deliveries information to market players. The information should be available by 12:00 on the third working day of each week for producer deliveries, which took place during the previous week.

The information is voluntarily provided and there is a large number of co-workers that do not supply weekly returns (they receive +/- 5% of the total deliveries). After the monthly returns have been received, the co-workers’ information is updated once a month with the rest of the weekly information in order for the market to receive updated delivery information.

Die Maize Trust en Wintergraantrust bied hul finansiële ondersteuning vir die vrystelling van weeklikse mielie en koring produsentelewerings inligting aan markspelers. Die inligting behoort op die derde werksdag van elke week om 12:00 beskikbaar te wees vir produsentelewerings, wat gedurende die vorige week plaasgevind het.

Die inligting word vrywillig verskaf en daar is ‘n groot aantal medewerkers wat nie weeklikse opgawes verskaf nie (hulle ontvang +/- 5% van die totale lewerings). Nadat maandelikse opgawes ontvang is, word die medewerkers se maandelikse inligting by die res van die weeklikse inligting een keer per maand opgedateer sodat die mark opgedateerde leweringsinligting ontvang.