SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2023/05/25 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2022/23
October - April 2023 /
Ku-Okthoba 2022 - Ku-Aphreli 2023


Canola / Ikhanola

2022/23
October - April 2023 /
Ku-Okthoba 2022 - Ku-Aphreli 2023

Groundnuts / Amantongomane


2023/24
March - April 2023/
KuMashi - Ku-Aphreli 2023


Maize / Ummbila

2022/23

May - April 2023/
KuMeyi 2022 - Ku-Aphreli 2023Oats / i-oats

2022/23
October - April 2023 /
Ku-Okthoba 2022 - Ku-Aphreli 2023


Sorghum / Amabele
 
2023/24
March - April 2023/
KuMashi - Ku-Aphreli 2023


Soybeans / Isoybeans
 
2023/24
March - April 2023/
KuMashi - Ku-Aphreli 2023

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2023/24
March - April 2023/
KuMashi - Ku–Aphreli 2023


Wheat / Ukolo

2022/23
October - April 2023 /
Ku-Okthoba 2022 - Ku-Aphreli 2023