SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2017/11/24  RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2016/17
Final: Oct 2016 - Sep 2017
Zokugcina: Ku-Okthoba 2016 - KuSeptemba 2017

2017/2018
Oct 2017
Ku-Okthoba 2017

Canola / Ikhanola

2016/17
Final: Oct 2016 - Sep 2017
Zokugcina: Ku-Okthoba 2016 - KuSeptemba 2017

2017/2018
Oct 2017
Ku-Okthoba 2017

Groundnuts / Amantongomane

2017/18
March 2017 - October 2017
KuMashi 2017 - KuOkthoba 2017

Maize / Ummbila

2017/18
May 2017 - October 2017
KuMeyi 2017 - KuOkthoba 2017

Oats / I-oats

2016/17
Final: Oct 2016 - Sep 2017
Zokugcina: Ku-Okthoba 2016 - KuSeptemba 2017

2017/2018
Oct 2017
Ku-Okthoba 2017

Sorghum / Amabele
 
2017/18
March 2017 - October 2017
KuMashi 2017 - KuOkthoba 2017


Soybeans / Isoybeans
 
2017/18
March 2017 - October 2017
KuMashi 2017 - KuOkthoba 2017

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2017/18
March 2017 - October 2017
KuMashi 2017 - KuOkthoba 2017


Wheat / Ukolo

2016/17
Final: Oct 2016 - Sep 2017
Zokugcina: Ku-Okthoba 2016 - KuSeptemba 2017

2017/2018
Oct 2017
Ku-Okthoba 2017