SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2017/09/27  RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2016/2017
October 2016 - August 2017 /
Ku-Okthoba 2016 - Ku-Agosti 2017

Canola / Ikhanola

2016/2017
October 2016 - August 2017 /
Ku-Okthoba 2016 - Ku-Agosti 2017

Groundnuts / Amantongomane

2017/18
March 2017 - August 2017 /
KuMashi 2017 - Ku-Agosti 2017


Maize / Ummbila

2017/18
May 2017 - August 2017 /
KuMeyi 2017 - Ku-Agosti 2017


Oats / I-oats

2016/2017
October 2016 - August 2017 /
Ku-Okthoba 2016 - Ku-Agosti 2017


Sorghum / Amabele
 
2017/18
March 2017 - August 2017 /
KuMashi 2017 - Ku-Agosti 2017


Soybeans / Isoybeans
 
2017/18
March 2017 - August 2017 /
KuMashi 2017 - Ku-Agosti 2017


Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2017/18
March 2017 - August 2017 /
KuMashi 2017 - Ku-Agosti 2017


Wheat / Ukolo

2016/2017
October 2016 - August 2017 /
Ku-Okthoba 2016 - Ku-Agosti 2017