SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2017/06/27  RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2016/2017
October 2016 - May 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuMeyi 2017

Canola / Ikhanola

2016/2017
October 2016 - May 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuMeyi 2017

Groundnuts / Amantongomane

2017/18
March 2017 - May 2017
KuMashi 2017 - KuMeyi 2017


Maize / Ummbila

2016/17
Final: May 2016 - April 2017
Zokugcina: KuMeyi 2016 - Ku-Aphreli 2017


2017/18
May 2017
KuMeyi 2017


Oats / I-oats

2016/2017
October 2016 - May 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuMeyi 2017


Sorghum / Amabele
 
2017/18
March 2017 - May 2017
KuMashi 2017 - KuMeyi 2017


Soybeans / Isoybeans
 
2017/18
March 2017 - May 2017
KuMashi 2017 - KuMeyi 2017


Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2017/18
March 2017 - May 2017
KuMashi 2017 - KuMeyi 2017


Wheat / Ukolo

October 2016 - May 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuMeyi 2017