SAGIS strives to continuously render a service of excellence FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2015/16
October 2015 - November 2015
Ku-Okthoba 2015 - KuNovemba 2015

Canola / Ikhanola

2015/16
October 2015 - November 2015
Ku-Okthoba 2015 - KuNovemba 2015

Groundnuts / Amantongomane

2015/16
March 2015 - November 2015
KuMashi 2015 - KuNovemba 2015

Maize / Ummbila

2015/16
May 2015- November 2015
KuMeyi 2015 - KuNovemba 2015

Oats / I-oats

2015/16
March 2015 - November 2015
KuMashi 2015 - KuNovemba 2015

Sorghum / Amabele
 
2015/16
March 2015 - November 2015
KuMashi 2015 - KuNovemba 2015

Soybeans / Isoybeans
 
2015/16
March 2015 - November 2015
KuMashi 2015 - KuNovemba 2015

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2015/16
March 2015 - November 2015
KuMashi 2015 - KuNovemba 2015

Wheat / Ukolo

2015/16
October 2015 - November 2015
Ku-Okthoba 2015 - KuNovemba 2015