SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2015/08/25 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2014/15
October 2014 - July 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuJulayi 2015

Canola / Ikhanola

2014/15
October 2014 - July 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuJulayi 2015

Groundnuts / Amantongomane

2015/16
March 2015 - July 2015
KuMashi 2015 - KuJulayi 2015

Maize / Ummbila

2015/16
May 2015 - July 2015
KuMeyi 2015 - KuJulayi 2015

Oats / I-oats

2014/15
October 2014 - July 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuJulayi 2015

Sorghum / Amabele
 
2015/16
March 2015 - July 2015
KuMashi 2015 - KuJulayi 2015

Soybeans / Isoybeans
 
2015/16
March 2015 - July 2015
KuMashi 2015 - KuJulayi 2015

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2015/16
March 2015 - July 2015
KuMashi 2015 - KuJulayi 2015

Wheat / Ukolo

2014/15
October 2014 - July 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuJulayi 2015