SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2015/06/26 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2014/15
October 2014 - May 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuMeyi 2015

Canola / Ikhanola

2014/15
October 2014 - May 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuMeyi 2015

Groundnuts / Amantongomane

2015/16
March 2015 - May 2015
KuMashi 2015 - KuMeyi 2015

Maize / Ummbila

2014/15
Final: May 2014 - April 2015
Zokugcina: KuMeyi 2014 - Ku-Aphreli 2015
2015/16
May 2015
KuMeyi 2015

Oats / I-oats

2014/15
October 2014 - May 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuMeyi 2015

Sorghum / Amabele
 
2015/16
March 2015 - May 2015
KuMashi 2015 - KuMeyi 2015

Soybeans / Isoybeans
 
2015/16
March 2015 - May 2015
KuMashi 2015 - KuMeyi 2015

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2015/16
March 2015 - May 2015
KuMashi 2015 - KuMeyi 2015

Wheat / Ukolo

2014/15
October 2014 - May 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuMeyi 2015