SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2015/03/24 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2014/15
October 2014 - February 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuFebhuwari 2015

Canola / Ikhanola

2014/15
October 2014 - February 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuFebhuwari 2015

Groundnuts / Amantongomane

2014/15
March 2014 - February 2015
KuMashi 2014 - KuFebhuwari 2015

Maize / Ummbila

2014/15
May 2014 - February 2015
KuMeyi 2014 - KuFebhuwari 2015

Oats / I-oats

2014/15
October 2014 - February 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuFebhuwari 2015

Sorghum / Amabele
 
2014/15
March 2014 - February 2015
KuMashi 2014 - KuFebhuwari 2015

Soybeans / Isoybeans
 
2014/15
March 2014 - February 2015
KuMashi 2014 - KuFebhuwari 2015

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2014/15
March 2014 - February 2015
KuMashi 2014 - KuFebhuwari 2015

Wheat / Ukolo

2014/15
October 2014 - February 2015
Ku-Okthoba 2014 - KuFebhuwari 2015