SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2012/05/23 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2011/12
October 2011 - April 2012
Ku-Okthoba 2011 - Ku-Aphreli 2012

Canola / Ikhanola

2011/12
October 2011 - April 2012
Ku-Okthoba 2011 - Ku-Aphreli 2012

Groundnuts / Amantongomane

2012/13
March 2012 - April 2012
KuMashi 2012 - Ku-Aphreli 2012

Maize / Ummbila

2011/12
May 2011 - April 2012
KuMeyi 2011 - Ku-Aphreli 2012Oats / I-oats

2011/12
October 2011 - April 2012
Ku-Okthoba 2011 - Ku-Aphreli 2012

Sorghum / Amabele
 
2011/12
Final: April 2011 - March 2012
Zokugcina: Ku-Aphreli 2011 - KuMashi 2012

2012/13
April 2012
Ku-Aphreli 2012

Soybeans / Isoybeans

2012
January 2012 - April 2012
KuJanuwari 2012 - Ku-Aphreli 2012

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2012
January 2012 - April 2012
KuJanuwari 2012 - Ku-Aphreli 2012

Wheat / Ukolo

2011/12
October 2011 - April 2012
Ku-Okthoba 2011 - Ku-Aphreli 2012