SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2012/03/26 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2011/12
October 2011 - February 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuFebhuwari 2012

Canola / Ikhanola

2011/12
October 2011 - February 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuFebhuwari 2012

Groundnuts / Amantongomane

2011/12
March 2011 - February 2012
KuMashi 2011 - KuFebhuwari 2012

Maize / Ummbila

2011/12
May 2011 - February 2012
KuMeyi 2011 - KuFebhuwari 2012

Oats / I-oats

2011/12
October 2011 - February 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuFebhuwari 2012

Sorghum / Amabele
 
2011/12
April 2011 - February 2012
Ku-Aphreli 2011 - KuFebhuwari 2012

Soybeans / Isoybeans

2012
January 2012 - February 2012
KuJanuwari 2012 - KuFebhuwari 2012

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2012
January 2012 - February 2012
KuJanuwari 2012 - KuFebhuwari 2012

Wheat / Ukolo

2011/12
October 2011 - February 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuFebhuwari 2012