SAGIS strives to continuously render a service of excellence SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2006/04/26 RETURN INFORMATION / OPGAWE INLIGTING

Barley / Gars

2005/06
Oct 2005 - Mar 2006
Okt 2005 - Mrt 2006

Canola

2005/06
Oct 2005 - Mar 2006
Okt 2005 - Mrt 2006

Groundnuts / Grondbone

2005/06
Final: Mar 2005 - Feb 2006
Finaal: Mrt 2005 - Feb 2006

2006/07
Mar 2006
Mrt 2006

Maize / Mielies

2005/06
May 2005 - Mar 2006
Mei 2005 - Mrt 2006

Oats / Hawer

2005/06
Oct 2005 - Mar 2006
Okt 2005 - Mrt 2006

Sorghum

2005/06
Apr 2005 - Mar 2006
Apr 2005 - Mrt 2006

Soybeans / Sojabone

2006
Jan 2006 - Mar 2006
Jan 2006 - Mrt 2006

Sunflower / Sonneblom

2006
Jan 2006 - Mar 2006
Jan 2006 - Mrt 2006

Wheat / Koring

2005/06
Oct 2005 - Mar 2006
Okt 2005 - Mrt 2006

FOOTNOTES / VOETNOTAS