SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2024/04/25 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2023/24
October - March 2024 /
Ku-Okthoba - KuMashi 2024

Canola / Ikhanola

2023/24
October - March 2024 /
Ku-Okthoba - KuMashi 2024

Groundnuts / Amantongomane


2023/24
Final: March - February 2024/
Zokugcina: KuMashi - KuFebhuwari 2024

2024/25
March 2024/
KuMashi 2024


Maize / Ummbila

2023/24

May - March 2024/
KuMeyi - KuMashi 2024

Oats / i-oats

2023/24
October - March 2024 /
Ku-Okthoba - KuMashi 2024

Sorghum / Amabele
 
2023/24
Final: March - February 2024/
Zokugcina: KuMashi - KuFebhuwari 2024

2024/25
March 2024/
KuMashi 2024


Soybeans / Isoybeans
 
2023/24
Final: March - February 2024/
Zokugcina: KuMashi - KuFebhuwari 2024

2024/25
March 2024/
KuMashi 2024


Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2023/24
Final: March - February 2024/
Zokugcina: KuMashi - KuFebhuwari 2024

2024/25
March 2024/
KuMashi 2024


Wheat / Ukolo

2023/24
October - March 2024 /
Ku-Okthoba - KuMashi 2024