SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2022/09/27 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2021/22
October 2021 - August 2022 /
Ku-Okthoba 2021 - Ku-Agosti 2022

Canola / Ikhanola

2021/22
October 2021 - August 2022 /
Ku-Okthoba 2021 - Ku-Agosti 2022

Groundnuts / Amantongomane


2022/23
March - August 2022/
KuMashi - Ku-Agosti 2022


Maize / Ummbila

2022/23

May - August 2022/
KuMeyi - Ku-Agosti 2022Oats / I-oats

2021/22
October 2021 - August 2022 /
Ku-Okthoba 2021 - Ku-Agosti 2022

Sorghum / Amabele
 
2022/23
March - August 2022/
KuMashi - Ku-Agosti 2022


Soybeans / Isoybeans
 
2022/23
March - August 2022/
KuMashi - Ku-Agosti 2022

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2022/23
March - August 2022/
KuMashi - Ku-Agosti 2022


Wheat / Ukolo

2021/22
October 2021 - August 2022 /
Ku-Okthoba 2021 - Ku-Agosti 2022