SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2017/12/22  RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2017/2018
Oct 2017 - Nov 2017 /
Ku-Okthoba 2017 - KuNovemba 2017

Canola / Ikhanola

2017/2018
Oct 2017 - Nov 2017 /
Ku-Okthoba 2017 - KuNovemba 2017

Groundnuts / Amantongomane

2017/18
March 2017 - Nov 2017 /
KuMashi 2017 - KuNovemba 2017

Maize / Ummbila

2017/18
May 2017 - Nov 2017 /
KuMeyi 2017 - KuNovemba 2017

Oats / I-oats

2017/2018
Oct 2017 - Nov 2017 /
Ku-Okthoba 2017 - KuNovemba 2017

Sorghum / Amabele
 
2017/18
March 2017 - Nov 2017 /
KuMashi 2017 - KuNovemba 2017


Soybeans / Isoybeans
 
2017/18
March 2017 - Nov 2017 /
KuMashi 2017 - KuNovemba 2017

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2017/18
March 2017 - Nov 2017 /
KuMashi 2017 - KuNovemba 2017


Wheat / Ukolo

2017/2018
Oct 2017 - Nov 2017 /
Ku-Okthoba 2017 - KuNovemba 2017