SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2017/02/24  RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2016/2017
October 2016 - January 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuJanuwari 2017

Canola / Ikhanola

2016/2017
October 2016 - January 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuJanuwari 2017


Groundnuts / Amantongomane

2016/17
March 2016 - January 2017
KuMashi 2016 - KuJanuwari 2017

Maize / Ummbila

2016/17
May 2016 - January 2017
KuMeyi 2016 - KuJanuwari 2017

Oats / I-oats

2016/2017
October 2016 - January 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuJanuwari 2017


Sorghum / Amabele
 
2016/17
March 2016 - January 2017
KuMashi 2016 - KuJanuwari 2017


Soybeans / Isoybeans
 
2016/17
March 2016 - January 2017
KuMashi 2016 - KuJanuwari 2017


Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2016/17
March 2016 - January 2017
KuMashi 2016 - KuJanuwari 2017


Wheat / Ukolo

2016/2017
October 2016 - January 2017
Ku-Okthoba 2016 - KuJanuwari 2017