SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2012/08/23 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2011/12
October 2011 - July 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJulayi 2012

Canola / Ikhanola

2011/12
October 2011 - July 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJulayi 2012

Groundnuts / Amantongomane

2012/13
March 2012 - July 2012
KuMashi 2012 - KuJulayi 2012

Maize / Ummbila

2012/13
May 2012 - July 2012
KuMeyi 2012 - KuJulayi 2012

Oats / I-oats

2011/12
October 2011 - July 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJulayi 2012

Sorghum / Amabele
 
2012/13
April 2012 - July 2012
Ku-Aphreli 2012 - KuJulayi 2012

Soybeans / Isoybeans

2012
January 2012 - July 2012
KuJanuwari 2012 - KuJulayi 2012

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2012
January 2012 - July 2012
KuJanuwari 2012 - KuJulayi 2012

Wheat / Ukolo

2011/12
October 2011 - July 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJulayi 2012