SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2012/02/23 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2011/12
October 2011 - January 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJanuwari 2012

Canola / Ikhanola

2011/12
October 2011 - January 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJanuwari 2012

Groundnuts / Amantongomane

2011/12
March 2011 - January 2012
KuMashi 2011 - KuJanuwari 2012

Maize / Ummbila

2011/12
May 2011 - January 2012
KuMeyi 2011 - KuJanuwari 2012

Oats / I-oats

2011/12
October 2011 - January 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJanuwari 2012

Sorghum / Amabele
 
2011/12
April 2011 - January 2012
Ku-Aphreli 2011 - KuJanuwari 2012

Soybeans / Isoybeans

2011
Final: January 2011 - December 2011
Zokugcina: KuJanuwari 2011 - KuDisemba 2011
2012
January 2012
KuJanuwari 2012

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2011
Final: January 2011 - December 2011
Zokugcina: KuJanuwari 2011 - KuDisemba 2011

2012
January 2012
KuJanuwari 2012

Wheat / Ukolo

2011/12
October 2011 - January 2012
Ku-Okthoba 2011 - KuJanuwari 2012