SAGIS strives to continuously render a service of excellence IMINININGWANE YE SAGIS YANYANGAZONKE SAGIS MONTHLY INFO/DATA 2012/01/26 RETURN INFORMATION / IMINININGWANE  UKUBUYA FOOTNOTES / ISENEZELO ESIBEKWA NGEZANSI EKHASINI ELIBHALIWE

Barley / Ibhali

2011/12
October 2011 - December 2011
Ku-Okthoba 2011 - KuDisemba 2011

Canola / Ikhanola

2011/12
October 2011 - December 2011
Ku-Okthoba 2011 - KuDisemba 2011

Groundnuts / Amantongomane

2011/12
March 2011 - December 2011
KuMashi 2011 - KuDisemba 2011

Maize / Ummbila

2011/12
May 2011 - December 2011
KuMeyi 2011 - KuDisemba 2011

Oats / I-oats

2011/12
October 2011 - December 2011
Ku-Okthoba 2011 - KuDisemba 2011

Sorghum / Amabele
 
2011/12
April 2011 - December 2011
Ku-Aphreli 2011 - KuDisemba 2011

Soybeans / Isoybeans

2011
January 2011 - December 2011
KuJanuwari 2011 - KuDisemba 2011

Sunflower / Imbewu kabhekilanga

2011
January 2011 - December 2011
KuJanuwari 2011 - KuDisemba 2011

Wheat / Ukolo

2011/12
October 2011 - December 2011
Ku-Okthoba 2011 - KuDisemba 2011